Shah Rukh Khan

Lifestyle

Punit Paranjpe / Reuters