Parmarth Niketan Ashram

DIBYANGSHU SARKAR via Getty Images