Nawaz Sharif

Andrew Johnson via Getty Images
aytacbicer