Keigo Higashino

Gulfiya Mukhamatdinova via Getty Images