Anil Rajvanshi

Vikas Mishra/Flickr
Yuji Sakai via Getty Images