Rashtriya Swayamsevak Sangh

Politics

Adnan Abidi / Reuters