Karthik Shankar

Writer

Karthik Shankar is a writer based in Chennai.